Meny

Om Agenta Alternativa Räntor

Fonden är en aktiv ränterelaterad fond med absolutavkastande karaktär. Fonden investerar i nordiska företagsobligationer (med svenskt fokus) samt i externa ränterelaterade fonder med globalt investeringsuniversum. Fondens absolutavkastande karaktär innebär att en lägre volatilitet än i traditionella räntefonder kan förväntas över tid. Den genomsnittliga kreditrisken förväntas motsvara investment grade. Ränterisken är låg, räntedurationen har sedan fondens start uppgått till ca ett (1) år. Fondens utländska placeringar valutasäkras normalt i sin helhet. Fonden har som målsättning att över tid generera en meravkastning över referensindex, SSVX3M.

Agenta utför ingående analys av emittenter och förvaltare i syfte att identifiera och placera fondens kapital i de alternativ som bedöms ha bäst förutsättningar att skapa mervärde för fondandelsägarna. Placeringar görs i enskilda företagsobligationer som bedöms kreditvärdiga och med inriktningen "buy and hold", dvs att behålla innehavet över lång tid för att inte belasta fonden med onödiga transaktionskostnader. Därutöver allokeras medel (ca 1/3 av fonden) till externa förvaltare specialiserade på olika segment inom ränte- och kreditmarknaden, där vi särskilt söker strategier som ger tydlig diversifiering till fonden som helhet. Sammansättningen omprövas kontinuerligt utifrån förvaltarnas inriktning, resultat, andra alternativ, riskbedömningar och utvecklingen på de finansiella marknaderna.

Fonden är öppen för investeringar i tre olika andelsklasser: A (institutionell, icke utdelande), B (institutionell, utdelande), C (ej institutionell, icke utdelande).

Värdeutveckling

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt Index
2019 0,6 0,3 0,4 0,5 0,1 0,5 0,3 -0,1 0,5 0,3 3,4 -0,4
2018 0,4 -0,1 0,0 0,1 -0,3 -0,1 0,3 -0,4 0,4 -0,2 -0,3 -0,1-0,3 -0,7
2017 0,4 0,5 0,4 0,3 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,0 0,03,2 -0,7
2016 -0,9 -0,6 1,2 0,9 0,4 0,1 0,5 0,6 0,3 0,5 0,0 0,3 3,3 -0,7
2015 0,5 0,5 0,3 0,3 0,0 -0,5 0,4 -0,6 -0,6 0,4 0,2 -0,4 0,5 -0,3
2014 0,5 0,3 0,4 0,3 0,2 0,3 0,3 0,0 0,2 -0,4 0,0 -0,4 1,8 0,4
2013 0,4 0,2 0,2 0,6 0,6 -0,1 0,3 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5 4,6 0,9
2012 0,3 0,6 0,6 0,2 0,3 0,3 0,7 0,6 0,4 0,5 0,5 0,4 5,4 1,1

Alla siffror är angivna i procent (%) och avser resultatet efter alla kostnader.

Avkastningen för en investerare kan avvika från den angivna siffran då den rörliga avgiften beräknas individuellt beroende på när investeringen har gjorts.