Meny

Om Agenta Alternativa Räntor

Fonden är en aktiv ränterelaterad fond med absolutavkastande karaktär. Fonden ska skapa avkastning genom att dynamiskt allokera mellan ränte- och kreditriskrelaterade placeringar med låg förlustrisk. Fondens absolutavkastande karaktär innebär att en lägre volatilitet än i traditionella räntefonder kan förväntas över tid. Den genomsnittliga kreditrisken förväntas vara ca A (Standard & Poor's), med en duration på mellan 1-3 år. Fonden är till åtminstone 90% denominerad eller valutasäkrad i SEK. Fonden har som målsättning att över tid generera en meravkastning över referensindex, SSVX3M.

Agenta utför ingående utvärdering och analys av förvaltare och instrument för att identifiera och placera fondens kapital i de alternativ som bedöms ha bäst förutsättningar att skapa mervärde för fondandelsägarna. Agenta har utvecklat metoder och analysverktyg baserat på detaljerad kunskap om, och förståelse för förvaltningsteams styrkor och svagheter. Därutöver görs placeringar i enskilda räntebärande instrument i huvudsakligt syfte att hålla dessa till förfall. Sammansättningen omprövas kontinuerligt utifrån förvaltarnas resultat, andra alternativ, riskbedömningar och utvecklingen på de finansiella marknaderna.

Fonden är öppen för investeringar i tre olika andelsklasser: A (institutionell, icke utdelande), B (institutionell, utdelande), C (ej institutionell, icke utdelande).

Värdeutveckling

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt Index
2017 0,4 0,5 0,4 0,3 2,1 -0,3
2016 -0,9 -0,6 1,2 0,9 0,4 0,1 0,5 0,6 0,3 0,5 0,0 0,3 3,3 -0,7
2015 0,5 0,5 0,3 0,3 0,0 -0,5 0,4 -0,6 -0,6 0,4 0,2 -0,4 0,5 -0,3
2014 0,5 0,3 0,4 0,3 0,2 0,3 0,3 0,0 0,2 -0,4 0,0 -0,4 1,8 0,4
2013 0,4 0,2 0,2 0,6 0,6 -0,1 0,3 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5 4,6 0,9
2012 0,3 0,6 0,6 0,2 0,3 0,3 0,7 0,6 0,4 0,5 0,5 0,4 5,4 1,1

Alla siffror är angivna i procent (%) och avser resultatet efter alla kostnader.

Avkastningen för en investerare kan avvika från den angivna siffran då den rörliga avgiften beräknas individuellt beroende på när investeringen har gjorts.